</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1907/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình:

Lắp đặt pano tuyên truyền xã nông thôn mới Phú An năm 2017

 
 
 
 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 7346/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2017;

Xét Tờ trình số 264/TTr-TCKH ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình: Lắp đặt pano tuyên truyền xã nông thôn mới Phú An năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Lắp đặt pano tuyên truyền xã nông thôn mới Phú An năm 2017.

2. Địa điểm thực hiện: Tuyến đường từ Ngã Sáu về trung tâm xã; tuyến từ cầu Nhà Thờ đến Nhà Thờ.

3. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ công tác tuyên truyền xã nông thôn mới Phú An.

4. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

5. Quy mô: Lắp đặt mới 65 pano tuyên truyền 02 mặt (kích thước: 0,8m x 1,7m), bằng thép hình 25x25x1,2mm, ốp tole dầy 4,5dem, mặt ngoài ốp tấm bạt in Hiflex, khung có hoa văn và in nội dung tuyên truyền được duyệt; lắp trên trụ thép đường kính 76mm, cao 4,5m, đỉnh gắn trái châu inox đường kính 0,1m; chân trụ thép được cố định bằng bê tông đá 1x2 mác 200, kích thước 0,4m x 0,4m.

6. Tổng kinh phí thực hiện (tạm tính): 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

7. Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã Phú An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Đỗ Văn Lô