</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1906/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00039,

do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cấp ngày 10 tháng 02

năm 2010 cho ông Phạm Văn Thạnh, đứng tên chủ sử dụng, đất tọa lạc tại

ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ căn nhà tạm;

Căn cứ Công văn số 382/UBND ngày 15 tháng năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiểm tra, tham mưu nội dung đơn của ông Lê Thanh Hồng;

Xét Đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành về việc hủy giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại Công văn số 242/CC.THADS ngày 18 tháng 5 năm 2017;

          Xét Đề nghị của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành về vệc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00039, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cấp ngày 10 tháng 02 năm 2010 cho ông Phạm Văn Thạnh,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00039, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cấp ngày 10 tháng 02 năm 2010 cho ông Phạm Văn Thạnh, đứng tên chủ sử dụng, đất tọa lạc tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để thực hiện Quyết định số 20/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Giao:

1. Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này cho ông Phạm Văn Thạnh trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

2. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm hướng dẫn ông Lê Thanh Hồng lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật hồ sơ địa chính đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Phạm Văn Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chi cục THADS huyện;

- Ông: Lê Thanh Hồng;

- Lưu: VT

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng