</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1905/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /QĐ-UBND

 

               Châu Thành, ngày       tháng     năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài: “Nghiên cứu nguyên nhân gây ra hiện tượng xơ đen và biện pháp khắc phục trên mít Chan Rai”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của UBND huyện Châu Thành về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Châu Thành;

Căn cứ Công văn số 622/UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 về việc chủ trương thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện.

Xét Tờ trình số 360/TTr-PNV ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân gây ra hiện tượng xơ đen và biện pháp khắc phục trên mít Chan Rai (sau đây gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau:

* Chủ tịch Hội đồng:

1. Ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

* Phó Chủ tịch Hội đồng:

2. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

* Ủy viên Hội đồng:

3. Mời ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;

4. Trần Mỹ Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

5. Ông Phạm Văn Chởm, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

6. Ông Trần Hồng Đức, Phó Trường phòng Nông nghiệp và PTNT.

7. Bà Đỗ Thị Mỹ Dung, Nhân viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

* Mời tham gia ủy viên phản biện:

8. Ông Huỳnh Thành Hữu, Chi Cục trưởng Chi Cục PTNT tỉnh Hậu Giang, ủy viên phản biện 1.

9. Ông Nguyễn Chí Cường, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, ủy viên phản biện 2.

* Thư ký Hội đồng:

10. Ông Tô Hoàng Nhanh, Nhân viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

          * Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

          * Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Văn Bé.

          Điều 2. Hội đồng nghiệm thu đề tài có nhiệm vụ:

Xem xét, đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu về nội dung, mức độ hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng áp dụng vào thực tiển, những vấn đề còn tồn tại so với thuyết minh và những kiến nghị của đề tài.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch Hội đồng ký và con dấu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng khi Phó Chủ tịch Hội đồng ký. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:         

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

 

 

                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                CHỦ TỊCH