</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1901/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính


Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Nghị định 167/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 142/BB-VPHC Công an huyện Châu Thành lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2017 tại Đội CSĐTTP về TTXH;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-GQ ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Tôi: Đỗ Văn Lô; Chức vụ: Phó Chủ tịch;

Đơn vị: UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà): Trần Hữu Lợi.         

Ngày, tháng, năm sinh: 1990. Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Mua bán.

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Giấy CMND số: 363683558.

Cấp ngày: 12 tháng 7 năm 2008. Nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Đánh bạc trái phép (Đá gà ăn thua bằng tiền)” quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tình tiết giảm nhẹ: Không.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu số tiền 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà): Trần Hữu Lợi để chấp hành Quyết định xử phạt.

          Ông (bà) phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông (bà) phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước Châu Thành (Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

          Ông (bà) bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

          2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Châu Thành để thu tiền phạt.

          3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện Châu Thành, các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

               

Đỗ Văn Lô