</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 55/SKHĐT-TH Hậu Giang, ngày 24 tháng 1 năm 2014

V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014;

Căn cứ Công văn số 247/BKHĐT-TH ngày 14/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đàu tư về báo cáo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014;

Thực hiện Công văn số 250/VP.UBND-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo việc triển khai Nghị quyết như sau:

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện, trên cơ sở góp ý của Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 02/01/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh sẽ xem xét ban hành Kế hoạch trong tháng 01 năm 2014.

Sở Kế hoạch và Đầu xin báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Nghĩa