ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 635/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy hoạch đất bổ sung và thông báo thu hồi đất để đầu tư

xây dựng công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Trung,

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ V/v Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v quy hoạch để đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông về trung tâm xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (tuyến đường thị trấn Nàng Mau – xã Vĩnh Trung);

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 1177/ UBND-NCTH ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh tên dự án: Đường giao thông về trung tâm xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, quy hoạch đất bổ sung và thông báo thu hồi phần đất có diện tích khoảng 5.005,0m2 để xây dựng công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; trong đó:

- Cầu Thu Bổn: diện tích khoảng 1.305,0 m2, thuộc tờ bản đồ số 05 (thị trấn Nàng Mau) và tờ bản đồ số 04 (xã Vị Trung);

- Cầu Lầu Tây: diện tích khoảng 1.030,0 m2, thuộc tờ bản đồ số 03, xã Vĩnh Trung;

- Cầu Ông Tà: diện tích khoảng 1.200,0 m2, thuộc tờ bản đồ số 04 (xã Vị Trung) và tờ bản đồ số 03 (xã Vĩnh Trung).

Nguồn gốc đất: do các hộ dân đang quản lý sử dụng.

Đính kèm: lược đồ giải thửa.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực đất thu hồi (nếu có).

Điều 3. Giao UBND huyện Vị Thủy có trách nhiệm:

- Thông báo về lý do, diện tích, vị trí, ranh giới sẽ thực hiện thu hồi đất xây dựng công trình, nhiệm vụ của các chủ sử dụng đất trong phạm vi khu vực thực hiện dự án.

- Khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án.

- Lập, phê duyệt, công bố và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

- Lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất theo quy định của Pháp luật về đất đai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ sử dụng đất trong khu vực dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

         

 

                                                 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phòng BVCT4 -CA tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH  HS

D\QĐ\Quy hoach đat\đuong o to ve TT xa Vi Trung

TM.ỦY BAN NHÂN DAN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thành Nhơn

;