ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 634/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 49 cá nhân

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 04 tập thể và 49 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 1.460.000 đồng cho mỗi tập thể và 730.000 đồng cho mỗi cá nhân (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

          (Kinh phí khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: trích quỹ thưởng của đơn vị).

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NCTH.VTH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\TX Nga 7\

Tang BKcho 04TT,49CN thanh tich nam 2010.doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập


DANH SÁCH 04 TẬP THỂ, 49 CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       tháng 4  năm 2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 


Tập thể:

1.         Ủy ban Kiểm tra thị xã Ngã Bảy.

2.         Phòng Tư pháp thị xã Ngã Bảy.

3.         Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ngã Bảy.

4.         Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

Cá nhân:

1.         Ông Đinh Văn Chung, Bí thư Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

2.         Ông Võ Văn Tánh, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

3.         Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

4.         Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

5.         Ông Nguyễn Văn Bon, Chánh Văn phòng Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

6.         Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

7.         Ông Dương Văn Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

8.         Ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

9.         Ông Cao Hoàng Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

10.     Ông Trần Tấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

11.     Bà Đặng Thị Sáu, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

12.     Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy.

13.     Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy.

14.     Ông Dương Hoàng Sách, Bí thư Thị đoàn thị xã Ngã Bảy.

15.     Ông Lê Văn Sáu, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

16.     Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

17.     Ông Lữ Văn Công, Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

18.     Ông Ngô Văn Khởi, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy.

19.     Ông Võ Văn Tiến, Chánh Thanh tra thị xã Ngã Bảy.

20.     Ông Huỳnh Văn Tấn, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy.

21.     Bà Nguyễn Lê Phương Thảo, Cán sự Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thị xã Ngã Bảy.

22.     Bà Phạm Hồng Đang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ngã Bảy.

23.     Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Cán sự Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ngã Bảy.

24.     Ông Võ Bảo Lộc, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Ngã Bảy.

25.     Ông Vương Anh Tuấn, Trưởng Đài Truyền thanh thị xã Ngã Bảy.

26.            Ông Nguyễn Văn Mến, Phó Trưởng Đài Truyền thanh thị xã Ngã Bảy.

27.            Ông Bùi Việt Hà, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

28.     Ông Nguyễn Phước Khương, Kế toán trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

29.            Ông Trần Minh Quang, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thị xã Ngã Bảy.

30.     Ông Đặng Toàn Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị thị xã Ngã Bảy.

31.     Bà Lê Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Nhà Văn hoá Thiếu nhi thị xã Ngã Bảy.

32.     Ông Trương Văn Chín, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ngã Bảy.

33.     Ông Cao Văn Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

34.     Ông Đào Thanh Sạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

35.     Ông Bạch Nhật Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

36.     Ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

37.     Ông Nguyễn Thanh Hiểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

38.     Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

39.     Ông Dương Hoàng Tự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

40.     Bà Phạm Ngọc Huệ, Cán sự Văn phòng - Thống kê phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

41.     Ông Trần Văn Quẩn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

42.     Bà Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

43.            Ông Trương Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

44.     Ông Lê Văn Ngọt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

45.     Bà Nguyễn Thị Kiều Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

46.     Ông Trương Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

47.     Ông Phạm Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

48.     Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

49.     Ông Nguyễn Văn Toàn, Văn phòng - Thống kê xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy./.

;