ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 633/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 17 tập thể

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 17 tập thể, kèm theo tiền thưởng 1.100.000 đồng cho mỗi tập thể (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

(Kinh phí khen thưởng cho tập thể Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thuộc thị xã Ngã Bảy: trích quỹ thưởng của đơn vị.

Đồng thời, Không chi thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho: Phòng Nội vụ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thành thuộc thị xã Ngã Bảy, vì đã được nhận thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh)

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NCTH.VTH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\TX Nga 7\

Cong nhan danh hieu LDXS_cho_17TT.doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập

DANH SÁCH 17 TẬP THỂ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày        tháng 4   năm 2011

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

 

 


1.         Văn phòng Thị ủy thị xã Ngã Bảy.

2.         Ủy ban Kiểm tra thị xã Ngã Bảy.

3.         Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

4.         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy.

5.         Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

6.         Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy.

7.         Phòng Tư pháp thị xã Ngã Bảy.

8.         Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

9.         Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy.

10.     Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ngã Bảy.

11.     Nhà Văn hoá Thiếu nhi thị xã Ngã Bảy.

12.     Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy.

13.     Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ngã Bảy

14.     Đài Truyền thanh thị xã Ngã Bảy.

15.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

16.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

17.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy./.


;