ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 632/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, kèm theo tiền thưởng 11.320.000 đồng cho mỗi tập thể có tên sau:

1. Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT, NCTH.VTH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\TX Nga 7\

Tang Co thi dua xuat sac cho 02 TT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập

 

 

;