ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 630/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 23 tập thể

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 23 tập thể, kèm theo tiền thưởng 1.100.000 đồng cho mỗi tập thể (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

(Kinh phí khen thưởng cho tập thể Trung tâm Phát triển quỹ đất, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng: trích quỹ thưởng của đơn vị.

Đồng thời, không chi thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường V vì đã được nhận thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh)

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NCTH.TH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\TP. Vi Thanh\

Cong nhan danh hieu LDXS_cho_23TT.doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập

DANH SÁCH 23 TẬP THỂ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày        tháng 4   năm 2011

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

 

 


1.         Văn phòng Thành ủy Vị Thanh.

2.         Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh.

3.         Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh.

4.                    Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

5.         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh.

6.         Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh.

7.         Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

8.         Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh.

9.         Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh.

10.     Thanh tra thành phố Vị Thanh.

11.     Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh.

12.     Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh.

13.     Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh.

14.     Hội Chữ thập đỏ thành phố Vị Thanh.

15.     Đài Truyền thanh thành phố Vị Thanh.

16.     Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Vị Thanh.

17.     Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vị Thanh.

18.     Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh.

19.     Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thành phố Vị Thanh.

20.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường I, thành phố Vị Thanh.

21.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường V, thành phố Vị Thanh.

22.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

23.     Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh./.


;