ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 629/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 04/HĐTĐKT ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết nhiệm kỳ HĐND - UBND 2004 - 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kèm theo tiền thưởng 730.000 đồng cho:

Ông Nguyễn Hoàng Tư, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.

Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND - UBND nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NCTH.VTH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\Huyen Chau Thanh\

Tang BKcho 01CN thanh tich HDND-UBND (bs).doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập


;