ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 460/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất tỉnh

 

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh

 

Xét Công văn số 504/STC-NS ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Sở Tài chính V/v cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất để thực hiện nhiệm vụ được giao, với số tiền 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng), chi từ ngân sách tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. UBND tỉnh (1A);

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT,4. TB

CV\ cap 20 ty dông tu ngan sach tinh

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Liên Khoa

 

;