ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 628/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng

công trình: Bến xe thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 


          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ V/v Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Công văn số 2902/UBND-NCTH ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh 02 dự án: Đường ô tô về trung tâm xã Phương Phú và Bến xe thị xã Ngã Bảy;

Xét Tờ trình số 158/TTr-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, quy hoạch đất và thông báo thu hồi phần đất có tổng diện tích khoảng 18.823,2m2 để đầu tư xây dựng công trình: Bến xe thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Phần đất thuộc tờ bản đồ số 09, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy; có tứ cận tiếp giáp như sau:

          - Đông Bắc giáp đường số 32 (quy hoạch);

          - Đông Nam giáp đường số 10 (quy hoạch);

          - Tây Bắc giáp đường Quản Lộ - Phụng Hiệp;

          - Tây Nam giáp đất dân.

Hiện trạng: do các hộ dân đang quản lý sử dụng.

          Đính kèm: sơ đồ vị trí khu đất.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư lập hồ sơ trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực đất thu hồi (nếu có), giao đất để thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Giao UBND thị xã Ngã Bảy phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thông báo về lý do, diện tích, vị trí và ranh giới sẽ thực hiện thu hồi đất xây dựng công trình, nhiệm vụ của các chủ sử dụng đất trong phạm vi khu vực thực hiện dự án.

- Lập thủ tục và Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (nếu có) theo thẩm quyền.

Điều 4. Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực đất thu hồi (nếu có).

- Khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án.

- Phối hợp với UBND thị xã Ngã Bảy lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

- Lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang.

          Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ sử dụng đất trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

           

                                                                                     

Nơi nhận:                                                      

- Như Điều 6;

- Phòng BVCT4 -CA tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH. HS

E\QĐ\QH\bến xe thị xã Ngã Bảy

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Liên Khoa

;