ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 627/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư phường Hiệp Thành (giai đoạn 1), thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

          Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh trích yếu, Khoản 1 Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;

          Xét Tờ trình số 138/TTr.SKHĐT-TĐ ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Nay, điều chỉnh Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, như sau:

11. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2008 - quý IV năm 2011.

                                               

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

          

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, NCTH. HS

E/QĐ/DAKT/Khu TĐC phường Hiệp Thành-DC                                                   

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

        Nguyễn Liên Khoa

;