ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 605/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

          Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2011 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên năm 2011, với số tiền 322.000.000đ (ba trăm hai mươi hai triệu đồng).

(Đính kèm dự toán).

Điều 3. Giám đốc: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.CN

      2011\QD\So Thong tin\

Kinh phi tu chu tu chiu trach nhiem TT CNTTTT

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Liên Khoa

 


PHỤ LỤC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011

           Đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

             đơn vị quan hệ với ngân sách: 1106445

           Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3111

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng  4  năm 2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

 


                                                                                                                  Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Nội dung

Dự toán giao năm 2011

A

Thu, chi thường xuyên

 

I

Thu sự nghiệp

60.000

1.

Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định

 

2.

Thu hoạt động dịch vụ

60.000

3.

Thu khác

 

II

Chi thường xuyên

322.000

1

Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao

262.000

2.

Chi hoạt động dịch vụ

60.000

III

Chênh lệch đề nghị NSNN cấp (II-I)

262.000

 

* Địa điểm Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. 

* Ghi chú: sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hoạt động không tự chủ (lương và các khoản theo lương, chi hoạt động, mua sắm sửa chữa thài sản theo định mức) sẽ chuyển sang nguồn kinh phí hoạt động tự chủ, kinh phí trên chưa trừ tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương là: 12.600.000đồng./.

;