ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 13/KH-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính năm 2011

 

 


Căn cứ Công văn số 1573/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);

Công văn 2008/VPCP-KSTT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát TTHC;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện TTHC năm 2011 tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH:

          Để công tác rà soát đơn giản hóa TTHC được hoàn thiện hơn và đưa công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, hỗ trợ tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục thực hiện việc kiểm soát và nâng cao chất lượng về TTHC được quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát TTHC, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          II. NỘI DUNG:   

          1. Việc thống kê, công bố, cập nhật bổ sung TTHC và công khai minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, nhất là việc công khai minh bạch và thực hiện bộ TTHC áp dụng chung ở cấp huyện và cấp xã;

          2. Tình hình, kết quả thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 đối với những TTHC thuộc thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ của UBND cấp tỉnh;

          3. Việc quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

          4. Việc thực hiện đánh giá tác động TTHC trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ;

          5. Việc thực hiện công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND cấp tỉnh với các sở, ngành trong việc thống kê, công bố, cập nhật, bổ sung TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

(Đính kèm lịch kiểm tra)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chuẩn bị tốt nội dung làm việc theo kế hoạch này. Các đơn vị không có tên trong lịch kiểm tra tự tổ chức kiểm tra tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 29 tháng 4 năm 2011 (đợt I), ngày 9 tháng 9 năm 2011 (đợt II).

          2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương. Căn cứ kết quả kiểm tra bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân không thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành báo cáo sơ, tổng kết công tác kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh ký và gửi về Văn phòng Chính phủ đúng thời gian quy định. Tùy theo yêu cầu của công tác kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh có thể mời thêm một số cơ quan, đơn vị có liên quan, để phục vụ tốt cho công tác kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện TTHC năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra./.

         

Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH

- VPCP (Cục KSTTHC);                                                                                                     

- TT.UBND tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Thành viên TCT30;

- Lưu: VT, TCT30.AT

 (D:\Tai lieu DA30\Ke hoach TCT\Ke hoach 2011)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      Trần Công Chánh

LỊCH KIỂM TRA

 

* Đợt I:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Sở Lao động – Thương binh và

Xã hội

7g30 ngày 13/4/2011

 

2

Cục Thuế

13g30 ngày 13/4/2011

 

3

Công an tỉnh

7g30 ngày 14/4/2011

 

4

Sở Công thương

13g30 ngày 14/4/2011

 

5

Sở Tài chính

7g30 ngày 15/4/2011

 

6

Sở Giao thông vận tải

13g30 ngày 15/4/2011

 

7

Sở Y tế

7g30 ngày 18/4/2011

 

8

Ban Quản lý các khu công nghiệp

7g30 ngày 19/4/2011

 

9

UBND huyện Châu Thành

13g30 ngày 19/4/2011

 

10

UBND huyện Phụng Hiệp

7g30 ngày 20/4/2011

 

11

UBND huyện Vị Thủy

13g30 ngày 20/4/2011

 

 

* Đợt II:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

7g30 ngày 5/9/2011

 

2

Sở Nông nghiệp và PTNT

13g30 ngày 5/9/2011

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

7g30 ngày 6/9/2011

 

4

Sở Tư pháp

13g30 ngày 6/9/2011

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

7g30 ngày 7/9/2011

 

6

Kho bạc Nhà nước

13g30 ngày 7/9/2011

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7g30 ngày 8/9/2011

 

8

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

13g30 ngày 8/9/2011

 

9

Ngân  hàng Nhà nước

7g30 ngày 9/9/2011

 

10

UBND thành phố Vị Thanh

7g30 ngày 12/9/2011

 

11

UBND huyện Long Mỹ

13g30 ngày 12/9/2011

 

;