ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 459/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Y tế.

 

Xét Công văn số 522/STC-NS ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Sở Y tế về việc bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Sở Tài chính với với tổng số tiền là 656.458.000 đồng (sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng) từ nguồn sự nghiệp y tế năm 2011, cụ thể như sau:

- Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh: 277.190.000 đồng.

- Bệnh viện đa khoa Châu Thành A: 98.156.000 đồng.

- Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long: 153.790.000 đồng.

- Ban Quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS: 127.322.000 đồng.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế; và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN HG:

- Lưu: VT.CN

   2011\CV\So Tai chinh

Bo sung kinh phi cho SYT va don vi truc thuoc

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Thành Lập

;