ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 604/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

đối với Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007   của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2011 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy.

Điều 2. Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại do Ngân sách Nhà nước cấp, cụ thể như sau:

Tổng dự toán chi năm 2011: 3.095.958.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước cấp: 2.555.458.000 đồng;

+ Chi từ nguồn học phí và hoạt động dịch vụ: 324.300.000 đồng;

+ Chi nộp Ngân sách Nhà nước (40% thực hiện cải cách tiền lương): 216.200.000 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp trên và kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy.

Điều 5. Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, NCTH.HH

         d:\2011\QĐ\SLD\T4\

Truong TC Nga Bay tu dam bao mot phan KP hoat dong

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thành Lập

;