ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 458/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp giá điện cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 và tháng 4 sau khi Chính phủ điều chỉnh giá điện

 

  Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét Công văn số 486/STC-NS ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Sở Tài chính V/v tạm ứng hỗ trợ kinh phí tháng 3 và tháng 4 cho hộ nghèo sau khi Chính phủ điều chỉnh giá bán lẻ điện, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp giá điện cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 và tháng 4 sau khi Chính phủ điều chỉnh giá điện, với số tiền 2.579.280.000 đồng, từ nguồn tồn quỹ Ngân sách tỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định và hiệu quả; đồng thời, thu hồi kinh phí tạm ứng khi được Trung ương bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP. Tỉnh ủy;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NCTH.HH

       d:\2011\CV\STC\T4\

Tam ung KP ho tro gia dien cho ho ngheo

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thành Lập

;