ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 457/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v hỗ trợ kinh phí kế hoạch liên ngành năm 2011HHHHa     ; kinh phí tuyên truyền ATGT cho Hội Nông dân

              

Kính gửi:

  

- Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Giám đốc Sở Tài chính.

 

Xét Tờ trình số 47/TTr-BATGT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ban An toàn giao thông tỉnh V/v hỗ trợ kinh phí kế hoạch liên ngành năm 2011, kinh phí tuyên truyền ATGT cho Hội Nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí kinh phí kế hoạch liên ngành năm 2011, kinh phí tuyên truyền ATGT cho Hội Nông dân, với tổng số tiền không quá 150.954.000 đồng (một trăm năm mươi triệu chín trăm năm mươi bốn ngàn đồng) theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh. Kinh phí chi từ nguồn xử phạt an toàn giao thông 10% cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Về định mức và các khoản chi cụ thể, giao Giám đốc Sở Tài chính thẩm định để Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN HG;

- Hội ND tỉnh;

- Lưu: VT.

D:\2011\Chutruong\

Kp lien nganh va HND ve ATGT 150 trieu

 

                     CHỦ TỊCH

                    

 

 

 

                                Trần Công Chánh       

;