ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 456/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v hỗ trợ kinh phí đối với  công tác tuyên truyền  an toàn giao thông

              

Kính gửi:

  

- Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Giám đốc Sở Tài chính.

 

Xét Tờ trình số 46/TTr-BATGT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ban An toàn giao thông tỉnh V/v xin chủ trương hỗ trợ kinh phí cơ quan báo đài, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh – Truyền hình, với tổng số tiền không quá 173.200.000 đồng (một trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng) theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh. Kinh phí chi từ nguồn xử phạt an toàn giao thông 10% cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Về định mức và các khoản chi cụ thể, giao Giám đốc Sở Tài chính thẩm định để Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN HG;

- Ban TG TU;

- Báo HG;

- Đài PTTH;

- Lưu: VT.

D:\2011\Chutruong\

Kp tuyen truyen ATGT 3 dv 173 trieu

 

                     CHỦ TỊCH

                    

 

 

 

                                Trần Công Chánh       

;