ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 454/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền và tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

                                                                        

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 847/UBND-VX1 ngày 22 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền và tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền và phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới theo yêu cầu tại Công văn nêu trên./.  

(Đính kèm Công văn số 847/UBND-VX1 ngày 22/3/2011)

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- VP. Tỉnh ủy;

- Ban TG Tỉnh ủy;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH.HH

d:\2011\CV\SVH\T4\Bau cho Vinh Ha Long

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thành Lập

;