ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 453/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 6 tháng 4 năm 2011

V/v xin ý kiến việc chuyển kinh phí hỗ trợ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đoàn đi thăm hữu nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Kongpong Chnăng - Campuchia sang đi tham quan di tích lịch sử và học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh trong nước

 

Kính gửi:

Thường trực Tỉnh ủy

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 51/CV-CCB ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Hội Cựu chiến binh tỉnh V/v xin chuyển tiền hỗ trợ đi tham quan, học tập kinh nghiệm.

Theo Công văn nêu trên thì Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị được chuyển kinh phí 106 triệu đồng (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính thống nhất tại các văn bản: Công văn số 1205-CV/TU ngày 27 tháng 7 năm 2010; Công văn số 2131/UBND-NCTH ngày 03 tháng 8 năm 2010; Quyết định số 271/QĐ-STC ngày 01 tháng 9 năm 2010) chuẩn bị cho việc tổ chức đoàn cán bộ của Hội Cựu chiến binh tỉnh đi thăm hữu nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Kongpong Chnăng - Campuchia sang đi tham quan di tích lịch sử các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và giao lưu học tập kinh nghiệm công tác Hội Cựu chiến binh tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế,... với lý do: đến nay, tỉnh Kongpong Chnăng - Campuchia chưa tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc tổ chức thực hiện, UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung nêu trên./.

(Đính kèm các văn bản có liên quan)

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội CCB tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH.HH

      d\2011\CV\SNV\T4\

HCCB di tham huu nghi HCCB Campuchia

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ý)

 

 

 

 

Trần Thành Lập

;