</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2100/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Mục V Điều 1

Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012

của UBND tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 105/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Hậu Giang đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ ý kiến kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19 tháng 12 năm 2013;

Xét Tờ trình số 362/TTr.SKHĐT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Mục V Điều 1 Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang, với nội dung cụ thể như sau:

V. Nguồn vốn thực hiện:

1. Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn:

1.1. Vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực của Đề án thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 là: 111,98 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu): 27,99 tỷ đồng chiếm 25%;

- Ngân sách địa phương:   72,80 tỷ đồng chiếm 65%;

- Xã hội hóa:                     11,19 tỷ đồng chiếm 10%.

2. Phân kỳ, hạng mục đầu tư:
2.1. Phân kỳ đầu tư:

- Dự kiến giai đoạn 2014-2015: tổng vốn đầu tư là 69,71 tỷ đồng, trong đó:

+ Năm 2014: 42,27 tỷ đồng;

+ Năm 2015: 27,44 tỷ đồng.

- Dự kiến giai đoạn 2016-2020: tổng vốn đầu tư là 42,27 tỷ đồng, trong đó:

+ Năm 2016: 19,08 tỷ đồng;

+ Năm 2017: 4,89 tỷ đồng;

+ Năm 2018: 9,45 tỷ đồng;

+ Năm 2019: 7,64 tỷ đồng;

+ Năm 2020: 1,21 tỷ đồng.

2.2. Hạng mục đầu tư:

- Năm 2014:

+ Xây mới 03 và nâng cấp 18 trạm y tế xã;

+ Trang bị 31 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 28 trạm y tế xã.

- Năm 2015:

+ Xây mới 03 và nâng cấp 11 trạm y tế xã;

+ Trang bị 14 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 14 trạm y tế xã.

- Năm 2016:

+ Xây mới 03 và nâng cấp 02 trạm y tế xã;

+ Trang bị 08 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 08 trạm y tế xã.

- Năm 2017:
+ Nâng cấp 04 trạm y tế xã;

+ Trang bị 04 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 04 trạm y tế xã.

- Năm 2018:

+ Xây mới 01 và nâng cấp 04 trạm y tế xã;

+ Trang bị 05 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 05 trạm y tế xã.

- Năm 2019:

+ Xây mới 01 và nâng cấp 02 trạm y tế xã;

+ Trang bị 04 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 04 trạm y tế xã.

- Năm 2020:
+ Nâng cấp 01 trạm y tế xã;

+ Trang bị 01 trạm y tế xã đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế;

+ Trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho 01 trạm y tế xã.

3. Phân cấp quản lý đầu tư:

Về phân cấp đầu tư cho y tế xã, phường, thị trấn căn cứ theo kế hoạch vốn phân bổ của Trung ương hoặc vốn ngân sách tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm. Giao Sở Y tế làm Chủ đầu tư, lập dự án và quản lý đầu tư theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VPCP (HN, TP.HCM);

- Bộ Y tế;

- TT: TU, HĐND tỉnh;

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.
LHT.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 Đã ký
 
 

            Nguyễn Liên Khoa