</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 74/UBND-KT Hậu Giang, ngày 12 tháng 1 năm 2018

V/v tổ chức “Hội chợ Xuân                   Hậu Giang - 2018”

                                                                        

 Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh;

- Giám đốc Công ty TNHH Xuân Chính.

Xét Tờ trình số 124/TTr-SCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở                     Công Thương về việc xin chủ trương và phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2018; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Xuân Chính tổ chức “Hội chợ Xuân Hậu Giang - 2018”, cụ thể như sau:

- Địa điểm: tại Công viên Chiến Thắng, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian: từ ngày 05/02/2018 - 11/02/2018.

- Quy mô: khoảng 500 gian hàng.

- Kinh phí thực hiện: do Công ty TNHH Xuân Chính tự cân đối thực hiện và ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần.

2. Giao Sở Tài chính thẩm định định mức, cân đối nguồn kinh phí                     trình UBND tỉnh bố trí phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ để Sở Công Thương thực hiện theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Chính, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KT.THH

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

            Nguyễn Văn Tuấn