</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 73/UBND-TH Hậu Giang, ngày 12 tháng 1 năm 2018

V/v ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh

 

 

Kính gửi:

 

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Từ ngày 15 tháng 01 đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đi công tác tại Hà Nội.

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ được ủy quyền trong khoảng thời gian nêu trên.

Kính báo đến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố biết liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. UBND tỉnh;

- Lưu: VT,TH. TT.

D\2017\CVUB\uy quyen CDDH

 

CHỦ TỊCH

 

Lữ Văn Hùng