</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 6/KH-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 1 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 
 

 


Thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời quy định mới của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, các Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

2. Rà soát, cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 15/10/2017).

5. Xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được hướng dẫn thực hiện từ cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

6. Tổ chức cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm được hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

7. Thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

8. Báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm theo Kế hoạch này.

2. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng hình thức phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoạt động thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

         

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và

Môi trường, Thông tin và Truyền thông;

- NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang;

- UBND huyện, thị , thành phố;

- Lưu: VT, NC. H

E:\2018\Văn bản\1.Sở Tư pháp\1.\

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh