</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 865/UBND-KTTH Hậu Giang, ngày 4 tháng 6 năm 2013
V/v thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 trên địa bàn tỉnh
 
 
Kính gửi:
Giám đốc Sở Tài chính.
 
Thực hiện Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,KTTH.
      D:TrK\ BTC_huong dan thuc hien
        chi thuong xuyen 7 thang cuoi na
           
       
 
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
       
(Đã ký)
        Nguyễn Liên Khoa