Thông báo

Chỉ thị 21- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. (01/02/2018)

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, công tác phụ nữ đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện còn hạn chế,... Từ thực trạng trên ngày 20/1/2018, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Chỉ thị số 21 - CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

TRUNG TAM HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ (19/07/2013)

V/v phối hợp trong công tác tiếp cận và tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về và đối tượng nguy cơ cao tại địa phương và các tỉnh lận cận

Chương trình Kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác 06 tháng đầu năm 2013 (21/06/2013)

Thực hiện Công văn số 34/NHCS-KTNB, ngày 21/01/2013 của Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác của các Tổ chức chính trị xã hội.
Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-BTV, ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác cho vay tại Hội Phụ nữ huyện/thành phố/thị xã năm 2012.
Ban Thường vụ Hội Liên hịêp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đề ra Chương trình kiểm tra, giám sát đối với hoạt động uỷ thác cho vay của Hội Phụ nữ các huyện/thành phố/thị xã năm 2013, gồm các nội dung sau:

Tổng số: 6; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối