Tin chỉ đạo điều hành

Sơ kết phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 (10/12)

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4184/KH-UBND về Sơ kết phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Phấn đấu 70% các văn bản trao đổi trên môi trường mạng được ký số (10/12)

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Đầu tư trên 63 tỷ đồng thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (07/12)

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Hậu Giang.

Quy định mới về thi tuyển công chức (04/12)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện thành lập tổ chức hành chính (04/12)

Ngày 22/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính