PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Theo đó, Tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật công nhận lần đầu phải có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở rộng sản xuất.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2019 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán. Đây là một trong những yêu cầu khi xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được quy định tại Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019 - 2021. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Nhiều chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, trong đó quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ với hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018

Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018. Theo đó, Nghị định quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ưu tiên vay vốn cho doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và quỹ khác theo quy định pháp luật. Đồng thời, được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.