PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn

Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Định hướng Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phục vụ trực tiếp cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất ở nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới. Mặc dù nguồn lực hỗ trợ còn nhiều khó khăn, nhưng sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự ủng hộ rộng rãi và phối hợp khá chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, Chương trình đã thực hiện được 69 nhiệm vụ khoa học công nghệ (47 đề tài và 22 dự án), bám sát các mục tiêu và nội dung của Chương trình, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thông báo: Chương trình Học bổng của Chính phủ Nhật Bản

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 17/TB-HTQT về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2018 cho niên khóa 2019-2021. Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 29/10/2018

Biên chế công chức năm 2019 giảm gần 7.000 người

Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019. Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7.000 biên chế so với năm 2018)