PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số. Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; Mã số: KC-4.0/19-25.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Đó là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa được ký ban hành ngày 30/10/2018, Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; Mã số: KC-4.0/19-25.

Không sử dụng người dưới 18 tuổi làm công việc bức xạ

Không sử dụng người dưới 18 tuổi làm công việc bức xạ. Đây là quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.