PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cấm cán bộ lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg. Theo Đề án này, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cần đặc biệt lưu ý, phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

09 chỉ số đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

05 điều kiện thành lập mới tổ chức hành chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính ngày 22/11/2018, có hiệu lực từ ngày 10/01/2019. Nghị định quy định cụ thể 05 điều kiện để thành lập mới tổ chức hành chính.

Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát

Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát là một trong 05 trường hợp không được tổ chức họp đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Kể từ ngày 09/11/2018, bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm. Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.