PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Kể từ ngày 15/8/2017, định kỳ tháng 3 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn địa phương. Đây là một trong những trách nhiệm của Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Đây là những nhuyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định trên. Đồng thời hàng năm, gửi báo cáo sơ kết đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sẽ cấp số định danh cá nhân trong năm 2017

Sẽ cấp số định danh cá nhân trong năm 2017. Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, ban hành tại Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24/06/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban chỉ đạo 896).