PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông báo: lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

Để công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Sở ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang”.

Cho phép sử dụng tên Quốc gia để đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

Vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đánh giá công chức trước khi bình xét thi đua, khen thưởng

Kể từ ngày 15/9/2017, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi. Đây là 01 trong 3 tiêu chí cần phải đáp ứng để đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần được quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2017

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Chính phủ ban hành ngày 16/08/2017. Theo đó, đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký