GIỚI THIỆU THƯ VIỆN

        Tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ để trở thành một tỉnh mới trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI và Nghị định số 5/2002/NĐ-CP ngày 2/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Hậu Giang là một trong mười ba đơn vị hành chính cấp tỉnh thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

    Giới thiệu sơ lược về Hậu Giang 
   Xem đường đi đến Thư viện tỉnh Hậu Giang

TỔNG QUAN THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG

Số 03. Đồ Chiểu. Phường 1. Tp. Vị Thanh. Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0711)3876976 – 3870607   Fax: (0711)3876976
Email: thuvienhaugiang@yahoo.com
Thư viện tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 62/2004/QĐ-UB ngày 3 tháng 2 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Lúc đầu nhân sự của thư viện có 2 đồng chí trong Ban Giám đốc được điều động từ Cần Thơ về và được Thư viện Thành phố Cần Thơ hỗ trợ chia cho 2 bộ máy vi tính, 13.294 bản sách để làm vốn sách ban đầu.
Khi về tỉnh mới Hậu Giang, Thư viện mượn tạm tầng 2 của Trung tâm văn hóa - Thể thao tỉnh Hậu Giang (diện tích khoảng 80 m2) để hoạt động và chỉ đạo mạng lưới thư viện ở cơ sở. Song song với công tác chỉ đạo hoạt động cho mạng lưới thư viện huyện và cơ sở, Ban Giám đốc Thư viện tiếp nhận nhân sự mới, sắp xếp bộ máy tổ chức, mua sắm trang thiết bị, tăng cường vốn tài liệu và xây dựng CSDL sách cho thư viện.
Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, nhất là Ban giám đốc Sở VHTT - TT đã tham mưu với UBND tỉnh Hậu Giang và các đơn vị chuyên môn tiến hành xây dựng Kho chứa sách và phòng làm việc tạm của Thư viện tỉnh Hậu Giang với diện tích 300m2.

        Tháng 8/2005, Thư viện chính thức dời về trụ sở mới. Mặc dù trụ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của một thư viện cấp tỉnh nhưng cũng giúp cho Thư viện trong việc ổn định bộ máy và triển khai các hoạt động phục vụ bạn đọc, đáp ứng được nhu cầu đọc sách báo của mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hậu Giang.

        Tháng 4/2008 do chia tách, sát nhập của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hậu Giang và thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, tháng 9/2008 Thư viện tỉnh Hậu Giang được thành lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/09/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (thay thế Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang)

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng: 
        Thư viện tỉnh Hậu Giang có chức năng, nhiệm vụ thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..

Nhiệm vụ:

          Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà.

Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện và thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên về kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.

          Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

          Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương.

          Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, thính thị

          Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

          Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện tỉnh; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện cơ sở.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc
            Là Thủ trưởng đơn vị đứng đầu Thư viện, chỉ đạo và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam về mọi hoạt động của Thư viện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phòng Hành chính – Tổng hợp

            Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện, sắp xếp tổ chức quy hoạch cán bộ, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật. Tiếp nhận và quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến và thực hiện chế độ kế toán, thống kê.

 

Phòng Nghiệp vụ - Phong trào     

             Thực hiện công tác bổ sung sách tập trung cho thư viện tỉnh và thư viện huyện, thị xã; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin tuyên truyền. Nghiên cứu triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản trị mạng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác. Xây dựng kho luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện; hướng dẫn tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh.

Phòng Công tác bạn đọc

             Tổ chức sắp xếp, lưu trữ vốn tài liệu; hướng dẫn tra cứu tài liệu và tổ chức phục vụ khai thác vốn tài liệu đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Có 3 phòng phục vụ:

   -Phòng Đọc tổng hợp: Gồm sách Phòng đọc, Sách Phòng Tra cứu, Sách Phòng Địa chí, Sách Thiếu nhi.

   -Phòng Báo-Tạp chí

   -Phòng Mượn

Phòng Thông tin – Thư mục

 Thu thập, nghiên cứu xử lý thông tin và biên soạn ấn phẩm chuyên đề, các loại thư mục, giới thiệu sách mới, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện.

   Dịch vụ Thư viện