Giới thiệu về Trường

Đảng ủy (05/05/2009)

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị, danh sách Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Ban Giám hiệu (05/05/2009)

Các Phòng (05/05/2009)

Trường Chính trị hiện có 3 phòng ban trực thuộc gồm Phòng Đào tạo, Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu và Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Các Khoa (12/12/2008)

Hiện tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có 4 khoa: Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Dân vận và Khoa Nhà nước & Pháp luật

Hội đồng khoa học (12/12/2008)

Hội đồng khoa học của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang gồm có các thành viên sau:

Đoàn thể (12/12/2008)

Gồm có: Công đoàn và Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Chức năng - nhiệm vụ (04/12/2008)

Theo Quyết định số 88-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thành lập Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo Quyết định số 07/QĐ-TU của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Tổng số: 7; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối