LK

THỊ TRẤN MỘT NGÀN

*LÃNH ĐẠO.

Bí thư

 Trịnh Thanh Bình

Phó Bí thư TT

 Nguyễn Phát To

Quyền Chủ tịch

 Huỳnh Văn Nhịn

Phó Chủ tịch

Trần Hoàng Liệt

 

LK