LK

THỊ TRẤN MỘT NGÀN

*LÃNH ĐẠO.

Bí thư

 Trần Hoàng Phượng

Phó Bí thư TT

 Huỳnh Văn Nhịn

Chủ tịch

 Nguyễn Phát To

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

 

LK