LK

THỊ TRẤN MỘT NGÀN

*LÃNH ĐẠO.

Bí thư

 Trịnh Thanh Bình

Phó Bí thư TT

 Nguyễn Phát To

Chủ tịch

 Nguyễn Kim Phong

Phó Chủ tịch

 Đỗ Minh Hiền

 Huỳnh Văn Nhịn

 

LK