TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”

(Nhân Dân) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đă cảnh báo hai vấn đề lớn liên quan nguy cơ của Đảng cầm quyền. Một là, sai lầm về đường lối của Đảng, và hai là, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Bước chân vào con đường hoạt động cách mạng, Bác Hồ quan tâm hàng đầu tới việc giáo dục đạo đức cho mọi người Việt Nam yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đă chỉ ra rằng, "cũng như sông th́ có nguồn mới có nước, không có nguồn th́ sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc th́ cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức th́ dù tài giỏi mấy cũng không lănh đạo được nhân dân. V́ muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự ḿnh không có đạo đức, không có căn bản, tự ḿnh đă hủ hóa, xấu xa th́ c̣n làm nổi việc ǵ?".

 

Theo Người, tư cách của người cách mạng là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp các thế hệ người Việt Nam vững tin đi vào con đường cách mạng và đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản đến thắng lợi cuối cùng. Bởi v́, đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng. Mọi việc thành hay bại, chủ yếu là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không. Đạo đức cách mạng không chỉ tạo nên sức mạnh chiến thắng kẻ thù, mà c̣n là thước đo ḷng cao thượng của con người.

 

Bác Hồ quan tâm đạo đức cách mạng một cách nhất quán, xuyên suốt từ những năm hai mươi đến tận cuối đời. Người đặc biệt chú trọng cả hai mặt lư luận và thật sự thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Tại sao như vậy? Bởi v́ trong điều kiện Đảng cầm quyền th́ cán bộ, đảng viên dễ mắc bệnh quan liêu, nhũng lạm. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, hệ thống chính trị là tấm gương của xă hội. Gương sáng th́ dân soi, gương mờ làm ḷng dân không yên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đă cảnh báo hai vấn đề lớn liên quan nguy cơ của Đảng cầm quyền. Một là, sai lầm về đường lối của Đảng, và hai là, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tóm lại, Đảng cầm quyền liên quan vận nước. Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên vui với mỗi bước phát triển, đi lên của đất nước và phải chịu trách nhiệm trước những lời kêu ca, phàn nàn của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nỗi quan tâm lớn từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, bởi sứ mệnh nặng nề của Đảng là làm cho dân tự do, hạnh phúc sau khi giành được độc lập dân tộc. Người chú trọng giáo dục việc nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

 

Nâng cao đạo đức cách mạng, trước hết là nâng cao nhận thức và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ư thức tổ chức kỷ luật, ư thức trách nhiệm, ư thức phục vụ nhân dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng có quyền lực chính trị, lănh đạo xă hội và hệ thống chính trị. V́ vậy, Đảng phải nâng cao ư thức phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh niên..., cùng với những đức tính cần cù, tiết kiệm, chính trực, th́ phải trong sạch, không tham lam tiền của, đặc biệt không tham địa vị, quyền hành, v́ địa vị quyền hành dẫn tới lợi ích vật chất. Là cán bộ, đảng viên th́ phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước lợi ích cá nhân. Nêu cao ư thức phục vụ nhân dân là đạo đức đẹp đẽ nhất của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trên cơ sở nhận thức Đảng cầm quyền, nhưng dân là chủ, là gốc; Đảng cầm quyền cho dân làm chủ, cán bộ đảng viên phải có ư thức chịu trách nhiệm trước nhân dân. V́ Đảng, Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, như cách nói của Bác Hồ.

 

Chống suy thoái về đạo đức là chống lười biếng, xa xỉ, quan liêu và đặc biệt là chống sự nhũng lạm. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, là cán bộ, công chức Nhà nước th́ dù ít, dù nhiều đều có quyền hành. Cấp cao th́ quyền to, cấp thấp th́ quyền nhỏ. Có quyền mà thiếu lương tâm, không chịu tu dưỡng rèn luyện th́ dễ trở nên hủ bại, dễ biến thành sâu mọt, dễ "dĩ công vi tư". V́ vậy, tham nhũng theo tinh thần Hồ Chí Minh là bệnh của những người có quyền lực, lạm dụng quyền lực cộng với ḷng tham để nhũng nhiễu dân. Muốn chống tham nhũng, phải chống cả xa xỉ, v́ xa xỉ mà sinh ra tham nhũng. Mà chống tham nhũng trước hết là chống tham quyền. Chống tham nhũng phải bằng giáo dục, công tác tư tưởng. Nhưng chỉ có giáo dục đạo đức không thôi th́ không thể xóa bỏ được tham nhũng, mà phải kết hợp chặt chẽ với pháp luật, mà quan trọng là tính khoa học và minh bạch của bộ máy; đồng thời phải dùng cả "pháp trị" với tính nghiêm minh của pháp luật, phép nước theo tấm gương Hồ Chí Minh.

 

Chống suy thoái về đạo đức, đặc biệt phải tập trung chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi v́ chủ nghĩa cá nhân là một loại giặc, đồng minh với các loại giặc khác. Muốn chống các loại giặc khác, trước hết phải chống giặc trong ḷng, tức chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh khác nhau. Nó không chỉ ảnh hưởng tới từng cá nhân, đối với dân tộc, mà c̣n làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nói ngắn gọn, theo quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là một trở lực trên con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội, là đối lập với chủ nghĩa xă hội. V́ vậy, thắng lợi của chủ nghĩa xă hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là chà đạp lên lợi ích cá nhân.

 

Giờ đây, trong bối cảnh t́nh h́nh mới, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trở thành một nhu cầu cấp bách và có ư nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chứa đựng một ư nghĩa sâu xa về lư luận và thực tiễn, tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới đất nước. 

                                                      

                                                        PGS,TS Bùi Đ́nh Phong