QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI

 

(HNM) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đă nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xă hội và chính Người đă suốt đời không mệt mỏi tự rèn ḿnh, cũng như giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện.

 

Theo Người, nói phải đi đôi với làm, trước hết là sự nêu gương tốt. Sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, của lănh đạo với nhân viên… là rất quan trọng. Người yêu cầu ông bà làm gương cho con cháu, cha mẹ làm gương cho các con, anh chị làm gương cho em, lănh đạo làm gương  cho cán bộ, nhân viên, đảng viên phải làm gương cho quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quư mến những người có tư cách, đạo đức, muốn hướng dẫn nhân dân, ḿnh phải làm mực thước  cho người ta bắt chước”.

 

Người cho rằng, muốn xây dựng đạo đức mới th́ xây phải đi đôi với chống. Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện phi đạo đức, sai trái, xấu xa, trái với những yêu cầu của đạo đức mới, đó là “chủ nghĩa cá nhân”. Xây đi đôi với chống, nghĩa là muốn xây th́ phải chống, muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội th́ phải chống chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành từ giáo dục, từ gia đ́nh đến nhà trường, tập thể và toàn xă hội. Những phẩm chất chung nhất phải được cụ thể hóa sát hợp với các tầng lớp, đối tượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đă cụ thể hóa các phẩm chất đạo đức cơ bản đối với từng giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và nhóm xă hội.

 

Trong giáo dục, vấn đề quan trọng là phải khơi dậy ư thức đạo đức lành mạnh của mọi người, để mọi người nhận thức được và tự giác thực hiện. Người nhấn mạnh, trong đấu tranh chống lại tiêu cực, lạc hậu, trước hết phải chống chủ nghĩa cá nhân, phải phát hiện sớm, phải chú ư pḥng ngừa, ngăn chặn. Để xây và chống cần phát huy vai tṛ của dư luận xă hội, tạo ra phong trào quần chúng rộng răi, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu. Người đă phát động cuộc thi đua “Ba xây, ba chống”, viết sách “Người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời, Người dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu ḷng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự rèn luyện có vai tṛ rất quan trọng, Người khẳng định, đă là người th́ ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong ḿnh. Vấn đề là dám nh́n thẳng vào con người ḿnh, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rơ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rơ cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong mối quan hệ của ḿnh.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức mà Người đă chỉ ra chính là biện pháp quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa, khắc phục t́nh trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lănh đạo của Đảng.

 

                                                                                                A.T