PHẨM CHẤT YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG

HỒ CHÍ MINH

 

 Kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thế kỷ cùng với việc thể nghiệm của chính bản thân ḿnh qua hoạt động cách mạng thực tiễn, Hồ Chí Minh đă xác định: Yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

     + Yêu thương con người là một t́nh cảm rộng lớn, trước hết là dành cho người cùng khổ, những người lao động bị áp bức bóc lột. T́nh yêu thương đó thể hiện ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là: Làm cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

    + Yêu thương con người c̣n thể hiện trong mối quan hệ bạn bè, đồng chí, và mọi người trong sinh hoạt thường ngày. T́nh cảm này đ̣i hỏi mỗi người phải luôn chặt chẽ, nghiêm khắc với ḿnh, độ lượng với người khác, phải có thái độ tôn trọng con người.

    + T́nh thương yêu con người trong Tư tưởng Hồ Chí Minh c̣n được thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm nhưng đă nhận rơ khuyết điểm sai lầm và cố gắng sửa chữa, kể cả những người lầm đường lạc lối đă hối cải, kể cả đối với kẻ thù đă bị thương, bị bắt hoặc đă quy hàng.

  Trong Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn Đảng phải có t́nh đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây chính là điều nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn chú ư đến phẩm chất yêu thương con người. Đây là t́nh yêu trên nguyên tắc tự phê b́nh và phê b́nh một cách chân thành, nghiêm túc giữa những người cùng lư tưởng, cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung. Nó hoàn toàn xa lạ với thái độ ''dĩ ḥa vi quư'', bao che sai lầm khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với thái độ yêu ghét chủ quan cảm tính, các hiện tượng kéo bè, kéo cánh, phường hội có thể đưa đến những tổn thất lớn cho Đảng, cho cách mạng.

  Tóm lại chúng tôi đă tŕnh bày nội hàm về hai phẩm chất đạo đức trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể chưa được đầy đủ, mong bạn đọc bổ sung. Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ c̣n nhiều tác phẩm, nội dung quan trọng khác, chúng ta sẽ lần lượt chọn lọc giới thiệu, tuyên truyền rộng răi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

                                                       Theo Báo Long An