PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP NHẤT

 

          (HNM) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Đó là t́nh cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người cùng khổ, những người bị áp bức, bóc lột.

 

Trong t́nh cảm cũng như hành động, Bác Hồ luôn thể hiện sự yêu thương con người thông qua một ham muốn tột bậc là làm cho nước được độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Phải có t́nh yêu thương con người như vậy th́ mới có thể nói đến làm cách mạng, nói đến chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa cộng sản.

 

Cũng theo Bác, t́nh yêu thương con người c̣n được thể hiện trong mối quan hệ hằng ngày với bạn bè, đồng chí, với mọi người b́nh thường; với những người có sai lầm, khuyết điểm nhưng đă nhận rơ khuyết điểm, sai lầm và cố gắng sửa chữa. T́nh yêu thương đó đ̣i hỏi mọi người phải luôn luôn nghiêm khắc với ḿnh, rộng răi, độ lượng, tôn trọng và biết cách nâng con người lên, chứ không phải hạ thấp, càng không phải vùi dập con người. Điều này càng đặc biệt cần đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Đối với t́nh yêu thương  đồng chí, đồng đội, theo Bác phải dựa trên nguyên tắc tự phê b́nh và phê b́nh một cách chân thành, nghiêm túc giữa những người cùng lư tưởng, cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung. T́nh cảm đó hoàn toàn xa lạ với dĩ ḥa vi quư, bao che sai lầm, khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với yêu nên tốt, ghét nên xấu, chia bè, kéo cánh, dẫn đến mất đoàn kết, tổn thất cho từng người và cho cả tập thể.

 

                                                             Lê Minh