PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” VÀ PHẨM CHẤT YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ''TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN'' TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 Hồ Chí Minh cho rằng phẩm chất đạo đức quan trọng và bao trùm nhất của con người Việt Nam là trung với nước, hiếu với dân.

 Trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, trung và hiếu là những khái niệm quen thuộc, giữ vai tṛ chủ đạo trong đời sống tinh thần của cá nhân. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Người đưa vào những nội dung mới:

 + Theo quan niệm truyền thống, trung là trung quân, là trung thành với vua mà trung thành với vua là trung thành với nước. Ở đây vua với nước là một. Hiếu có nghĩa con, cháu hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, chữ hiếu chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đ́nh. Tư tưởng trung với nước, hiếu với dân của Hồ Chí Minh không chỉ đă kế thừa được những giá trị của chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc mà c̣n vượt qua được hạn chế của truyền thống đó. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nước ở đây là nước của nhân dân, nhân dân là người chủ của đất nước. Hồ Chí Minh luôn xác định ''bao nhiêu quyền hạn đều của dân'', ''bao nhiêu lợi ích đều v́ dân''. Đảng và Chính phủ là '' đầy tớ của nhân dân'', chứ không phải là ''quan nhân dân để đè đầu cưỡi cổ nhân dân''. Như vậy, quan niệm về nước và dân trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đă hoàn toàn khác so với trước. Điều này đă làm cho Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vượt xa lên phía trước.

 + Hồ Chí Minh mong muốn mỗi người Việt Nam phải trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh v́ độc lập tự do của Tổ quốc, v́ chủ nghĩa xă hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đây là một lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị - đạo đức cho mỗi con người Việt Nam không chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ trước đến nay, mà c̣n lâu dài về sau.

  + Đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng ''điều chủ chốt nhất'' của đạo đức cách mạng là ''tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân'', là ''trung với nước, hiếu với dân'', hơn nữa phải là ''tận trung, tận hiếu'' th́ mới xứng đáng vừa là người lănh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tư tưởng hiếu với dân không c̣n dừng lại ở chỗ thương dân mà c̣n phải phục vụ hết ḷng v́ dân. V́ vậy phải gần dân, gắn bó với dân, kính trọng và học tập dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc. Đối với cán bộ lănh đạo, phải nắm vững dân t́nh. Hiểu rơ dân tâm, phải thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước. Có như vậy người lănh đạo sẽ được dân tin yêu, quư mến, kính trọng.