NÓI VÀ LÀM, HỌC VÀ HÀNH

 

Hồ Chủ tịch và các vị lănh tụ cách mạng đề cập khá nhiều tới việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên khi Đảng lănh đạo chính quyền phần lớn đảng viên có chức, có quyền, cho nên nhiều nhà chính trị học trên thế giới cho đó là biểu hiện sáng suốt có tầm nh́n xa của một lănh tụ cách mạng.

 

Đối với cán bộ, đảng viên, Người luôn luôn nhắc nhở phải rèn đức, luyện tài; đức và tài, phẩm chất và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này, không có mặt kia. Người có đức mà không có tài th́ tuy không làm hại ai, nhưng cũng chẳng có ích ǵ. Ngược lại, người có tài mà không có đức th́ sớm muộn cũng làm hại dân, hại nước. Cho nên trong quan hệ đức - tài th́ đức là nền tảng của người cách mạng, như cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối.

 

Do đó, đạo đức cách mạng là một nội dung rất quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo các nhà khoa học th́ nội dung đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung chủ yếu: Trung với nước, hiếu với dân; ḷng yêu thương bao la con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng...

 

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là nội dung đạo đức rất quan trọng của cán bộ công chức để đảm bảo cán bộ, viên chức "hiếu với dân", là công bộc của dân, hết ḷng phục vụ nhân dân, hết ḷng "trung với nước", tức là trung thành với sự nghiệp đổi mới dưới sự lănh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xă hội Chủ nghĩa.

 

Hồ Chủ tịch nói về đạo đức cách mạng, khuyên bảo cán bộ, công chức, chiến sĩ thực hiện, đồng thời Người luôn luôn là tấm gương sáng về đạo đức. Hành vi gương mẫu về đạo đức của Người càng làm cho tư tưởng về đạo đức của Người có sức thuyết phục rất lớn. Cho nên đạo đức Hồ Chí Minh c̣n có nội dung quan trọng là "Nói đi đôi với làm, học đi đôi với hành". V́ chỉ bằng việc làm và hành động có hiệu quả mới có được niềm tin trong nhân dân.

 

Nhân dịp này, tôi lại nhớ đến một đoạn trong Di chúc của Người khi Người dặn lại: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ ǵn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lănh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Chỉ trong bốn ḍng viết, Người đă bốn lần nhắc tới các từ "thật" và "thật sự". Thật và thật sự nghĩa là không nói dối, làm dối, làm qua loa, chiếu lệ, lấy ḷng..., nghĩa là nói phải đi đôi với làm, học phải đi đôi với hành.

Khi đề cập tới đợt học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh lần này, tôi lại nhớ tới lời dặn đó của Người trong Di chúc thiêng liêng. Phải học th́ mới biết mà làm đúng, nhưng chỉ có noi gương và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi quan liêu, lăng phí, tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác th́ việc học mới coi là có kết quả. Đây mới thực sự là mục đích của cuộc vận động chính trị rộng lớn này.

                                                                                   

                                                                              Hữu Thọ