“HỌC TẬP” ĐI ĐÔI VỚI “LÀM THEO”

 

Ngày 7-11-2006 Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 06 về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ''Ngày 22-1-2007 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đă triển khai kế hoạch 08-KH/ TU nhằm thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Từ đó từng cấp ủy sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nhằm quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên và quần chúng nhân dân trong nhận thức và chuyển biến trong ư thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thấu hiểu ''tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' bao gồm cả giá trị tư tưởng về đạo đức cách mạng trong sự nghiệp xây dựng con người mới xă hội chủ nghĩa và tấm gương cụ thể của Bác - một con người Việt Nam mới - thống nhất cao giữa nhận thức và hành động mới thấy hết cuộc vận động thật ư nghĩa nhưng cũng thật sự khó khăn đ̣i hỏi phải kiên tŕ, tập trung nhiều công sức, thường xuyên rút kinh nghiệm tránh những phiến diện ''nói không đi đôi với làm'' hoặc chỉ học tập suông mà không làm theo th́ kết quả sẽ không đạt mục đích, yêu cầu của cuộc vận động.

 Thực vậy, từ khi Đảng ta chưa được thành lập năm 1927 trong tác phẩm ''Đường kách mệnh'' Bác đă chỉ rơ con đường giải phóng dân tộc ngoài việc thành lập chính Đảng cách mạng - nhân tố quyết định thắng lợi th́ c̣n đ̣i hỏi ''tư cách một người cách mạng'' với những chuẩn mực như: cần, kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói th́ phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, ... Đến năm 1958 được phát triển thêm: ''Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang'' và khẳng định rơ ''Đạo đức cách mạng là trung thành với Đảng, với nhân dân'', ''... là ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lưng chừng''. Đồng thời, Người cũng xác định bên cạnh 2 kẻ địch nguy hiểm gây trở ngại cho việc xây dựng đạo đức cách mạng: ''Chủ nghĩa tư bản, bọn đế quốc'' và ''thói quen, truyền thống lạc hậu'' th́ ''loại địch thứ ba chính là chủ nghĩa cá nhân'' v́ vậy người cách mạng phải ra sức chống đỡ, loại bỏ. Cụ thể hơn Người nói: ''Đạo đức cách mạng là ḥa ḿnh với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ư kiến quần chúng. Do đó lời nói và việc làm đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng''. Và chính Người cũng xác định quá tŕnh h́nh thành đạo đức cách mạng: ''Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong''.

 Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ những ngày bôn ba t́m đường cứu nước đến khi thành lập Đảng và lănh đạo đất nước thắng lợi chủ nghĩa thực dân Pháp, giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xă hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam,... chính là tấm gương đạo đức sáng ngời của ḷng trung thành với Đảng với dân mà không chỉ chúng ta tự hào, học tập, làm theo mà cả thế giới đều công nhận Bác là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc.

 Thực hiện cuộc vận động của Bộ Chính trị và các cấp ủy Đảng lần này không ǵ bằng phải tiến hành đồng bộ các biện pháp tăng cường giáo dục nhận thức về tư tưởng và tấm gương người thật việc thật của Bác và biến những nhận thức ấy thành những t́nh cảm sâu sắc, ḷng tự giác, quyết tâm cao, đăng kư thành những việc làm thường xuyên, liên tục của từng cá nhân, đơn vị, tập thể, có sơ kết rút kinh nghiệm theo từng móc thời gian cụ thể. Lấy những kết quả ''làm theo'' làm thước đo của ''học tập''. Những di sản Bác để lại quả là quá to lớn, là lớp con cháu của Người chúng ta không thể một phút chần chờ nào nữa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người để thực hiện: '' Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam ḥa b́nh, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

 

                                                          Theo Báo Long An