PHẦN 1/ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

 1. CHỈ THỊ SỐ: 06-CT/TW VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
 2. BÁI PHÁT BIỂU: PHÁT ĐỘNG PHONG TRẢO "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 3. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 4. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẦM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHẦN 2/ TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 1. TIỂU SỬ TÓM TẮT
 2. BẢN DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

PHẦN 3/ NỘI DUNG HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 1. TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH
 2. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 3. MỘT NGUYÊN TĂC CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, PHẢI NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC"
 4. "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" KHÔNG KHÉP KÍN, TỰ ĐỦ, KHÔNG NHẤT THÀNH BẤT BIẾN MÀ LUÔN LUÔN PHÁT TRIỂN VỚI DÂN TỘC VÀ THẾ GIỚI
 5. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, HIỆN THÂN ĐẠO ĐỨC - VĂN MINH CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC TA
 6. ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - MỘT KIỂU MẪU VỀ SỰ NHÂT QUÁN GIỮA TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG
 7. ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 8. HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 9. VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC H̉ CHÍ MINH
 10. SÁNG MĂI TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11. TÁC PHONG HỒ CHÍ MINH
 12. ĐẠO ĐỨC, MỘT VẤN ĐỀ QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA BÁC
 13. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP NHẤT
 14. ĐẠO ĐỨC LÀ "GỐC" CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG
 15. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
 16. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH VỚI TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC
 17. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ":TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN" VÀ PHẨM CHẤT YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 18. PHẨM CHẤT YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 19. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠO ĐỨC THỜI ĐẠI MỚI
 20. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI
 21. TRỌNG DÂN - MỘT TƯ TƯỞNG LỚN CỦA BÁC HỒ
 22. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI
 23. PHẨM CHẤT NGƯỜI LĂNH ĐẠO
 24. TÀI VÀ ĐỨC - HAI TIÊU CHUẨN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TU DƯỠNG RÈN LUYỆN CỦA ĐĂNG VIÊN
 25. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ
 26. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA
 27. ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
 28. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU
 29. "HỌC TẬP" ĐI ĐÔI VỚI "LÀM THEO"
 30. NÓI VÀ LÀM, HỌC VÀ HÀNH
 31. HỌC BÁC TH̀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI SUÔNG, NÓI CHUNG CHUNG...
 32. TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM :NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CẠCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN"
 33. MỘT SỐ BÀI HỌC QUA TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC"
 34. TỪ BÀI THƠ "NGUYÊN TIÊU"
 35. MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
 36. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG QUA MỘT SỐ TƯ LIỆU GỐC TẠI BẢO TÀNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

PHẦN 4/ NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 1. CÂU CHUYỆN NHỎ VÀ BÀI HỌC LỚN
 2. NHỮNG LỜI BÁC DẠY ĐẦU TIÊN
 3. NÔNG NÀN T̀NH YÊU DÂN, YÊU TỔ QUỐC
 4. TẤM L̉NG CỦA BÁC VỚI CHIẾN SĨ
 5. TẤM L̉NG CỦA BÁC VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
 6. SỰ GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
 7. TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC Ô TÔ
 8. DÙ TÁ HAY TƯỚNG ĐỀU PHẢI LO PHỤC VỤ NHÂN DÂN
 9. BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU?
 10. BÁC HỒ VỚI THỜI GIAN
 11. BÁC HỒ VỚI VIỆC CHI TIÊU
 12. BÁC HỒ TĂNG GIA RAU CẢI
 13. HỌC TÁC PHONG SÂU SÁT CỦA BÁC CHÚNG TA CÀNG NHỚ BÁC HỒ, CÀNG PHẢI CỐ GẮNG LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẶN

PHẦN 5/ GIỚI THIỆU SÁCH

 1. HỒ CHÍ MINH - DANH NHÂN VĂN HÓA
 2. TẤM L̉NG CỦA BÁC
 3. ĐẨY  MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 4. MỘT SỐ LỜI DẠY VÀ MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH