Triển khai thực hiện 04 Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Hợp tác xã thuộc dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang
14/11/2017, 10:12 (GMT+7)

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng, hàng hóa thiết bị các Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cho Hợp tác xã thuộc dự án VNSAT tỉnh Hậu Giang, vốn vay Ngân hàng Thế giới (đợt 1). Theo đó, tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai đầu tư xây mới 04 trạm bơm điện, 03 cống hở, 01 nhà kho tạm trữ lúa, 01 lò sấy lúa và 1km lộ giao thông nông thôn; 02 máy cấy lúa và 01 máy cày phục cho hơn 2.000ha đất sản xuất lúa cho 04 hợp tác xã nông nghiệp, cụ thể: Hợp tác xã Vị Thắng (xã Vị Thắng), Hợp tác xã Thuận Lợi (xã Thuận Hưng), Hợp tác xã Danh Tiến (xã Xà Phiên), Hợp tác xã 26/3 (xã Thạnh Hòa) với tổng vốn đầu tư 28.104 triệu đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng Ngân sách tỉnh và tư nhân.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 04 Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nói trên để trình Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Trung ương và Ngân hàng Thế giới xem xét, chấp thuận trước khi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt. 04 Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang thực hiện hoàn thành sẽ giúp cho 04 hợp tác xã tham gia dự án VnSAT hoàn thiện cơ sở hạ tầng góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh gắn với liên kết các doanh nghiệp trong bao tiêu vật tư nông nghiệp (đầu vào) và bao tiêu lúa hàng hóa (đầu ra) nhằm nâng cao chất lượng, giá trị hạt lúa hướng đến phát triển lúa gạo bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phòng QLXDCT

Các tin khác