UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 116/TB-VP.UBND

Hậu Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc thiết lập đường dây nóng và thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhân dân và của sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính hoặc những khó khăn vướng mắc của cá nhân, tổ chức khi liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, cụ thể như sau:

1.      Đầu mối tiếp nhận:

Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.      Số điện thoại: 02933.566888; Fax: 02933.878846;     Email: phonghc2017@gmail.com.

2.      Nội dung tiếp nhận:

2.1.   Những trường hợp đã được sở ngành hoặc bộ phận một cửa của các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, có giấy hẹn nhưng đã quá hạn mà chưa nhận được kết quả.

2.2.   Các trường hợp khác không có giấy hẹn, nhưng đã gửi hồ sơ trong thời gian trên 30 ngày mà chưa nhận được kết quả.

2.3.   Những khó khăn, vướng mắc mà chưa xác định được thẩm quyền giải quyết của cơ quan, sở, ngành hoặc địa phương.

2.4.   Phản ánh về tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc thiếu chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những trường hợp cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, tiêu cực,… của cán bộ, công chức, viên chức.

* Khi phản ánh qua điện thoại, fax hoặc email, xin vui lòng nêu ngắn gọn nội dung.

Ví dụ 1: Tôi tên Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Hành chính Doanh nghiệp B, số điện thoại X, xin phản ánh: Sở C hoặc huyện D có nhận hồ sơ về việc xin chủ trương đầu tư dự án E… giấy hẹn là ngày N hoặc đã gửi ngày M.

Ví dụ 2: Tôi tên Nguyễn Văn B, số điện thoại X, xin phản ánh: Bộ phận một cửa của huyện D có nhận hồ sơ về xin phép cất nhà hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… giấy hẹn là ngày N hoặc đã gửi ngày M.

Ví dụ 3: Tôi tên Nguyễn Thị A, Trưởng phòng Hành chính sở, ngành, đoàn thể B, số điện thoại Y, xin phản ánh: Sở TC hoặc huyện PH có nhận hồ sơ về việc K… giấy hẹn là ngày N hoặc đã gửi ngày M. 

* Khi phản ánh qua email, nếu có gửi kèm hồ sơ thì xin vui lòng lựa chọn định dạng file điện tử có dung lượng ít nhất.

3.      Về việc trả lời phản ánh:

Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng UBND tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp các nội dung phản ánh. Bộ phận khác của Văn phòng UBND tỉnh hoặc của các sở, ngành và địa phương sẽ liên hệ người phản ánh để trả lời và thông báo cho Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng UBND tỉnh biết. Nội dung trả lời có thể bằng lời nói hoặc văn bản hoặc cả hai.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo và rất mong được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Nhân dân và doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình phối hợp thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh rất mong nhận được ý kiến góp ý xây dựng để phục vụ ngày một tốt hơn.

Trân trọng./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 35/TB-VP.UBND ngày 17/3/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang)


Nơi nhận:                        CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng;

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;

- Sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp;                                                    Trần Thanh Lâm

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Hậu Giang, Đài PTTH HG;

- LĐVP và các phòng thuộc VPUBT;

- Lưu: VT,