Thông báo

Kế hoạch Số:533/KH-STC ngày 03/03/2020 của Sở Tài chính về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 (03/03)

Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; Kế hoạch số 397/KH-STC ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công tác cải cách hành chính năm 2020. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 cụ thể như sau:

Công văn số 771/VP.UBND-NCTH ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ (27/02)

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp sáng tạo

Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (12/02)

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Kế hoạch V/v điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong trong năm 2020. (11/02)

Điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong trong năm 2020, làm cơ sở tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.